Keynotes

Woensdag 26 juni

Klik op de datum voor meer informatie

Data Enhanced Education and Educational Research

Prof. dr. Marcus Specht, director LDE Centre for Education and Learning; Advanced Learning Technologies (Open University of the Netherlands)

WOENSDAG 26 JUNI 2019 | Openingssessie 13:00 - 14:45 uur | OU Tent

Sociale en pedagogische wetenschappen verzamelen al geruime tijd gegevens over de effectiviteit en efficiëntie van onderwijspraktijken. Vooral in de laatste jaren zijn verschillende data-gedreven benaderingen gebruikt. Bij voorbeeld op het gebied van Learning Analytics worden dashboards en feedback instrumenten creëert om het leerproces inzichtelijk te maken. De lezing zal een breder perspectief geven op de rol van data en dataverzameling voor onderwijsdoeleinden waarbij het perspectief zal wisselen tussen educatieve organisaties, docenten, leerlingen en onderzoekers uit de onderwijs- en leerwetenschap.

Donderdag 27 juni | Parallelle keynotes

Klik op de datum voor meer informatie

De arbeidsmarktpositie van leraren: cycli, trends en (on)gewenst beleid op de onderwijsarbeidsmarkt

Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt (Universiteit van Tilburg); Hoogleraar Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid (Universiteit Maastricht)

DONDERDAG 27 JUNI 2019 | 13:30-14:30 | OU Bologna BG BOL

In deze lezing ga ik nader in op de positie van leraren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik onderscheid drie verschillende cycli waarmee leraren op de onderwijsarbeidsmarkt geconfronteerd worden: de bezuinigingscyclus, de varkenscyclus en de WW-cyclus. Daarnaast worden enkele trends op de arbeidsmarkt voor leraren en dossiers in het lerarenbeleid besproken. Ook de onderwijsarbeidsmarkt aan de Vlaamse zijde zal aan de orde komen. De belangrijkste vraag die ik wil beantwoorden gaat over hoe we de drie cycli op de onderwijsarbeidsmarkt kunnen doorbreken en wat daarvoor nodig is. Hoe kunnen we de positie van leraren op de onderwijsarbeidsmarkt verbeteren, wat moeten we doen en wat juist niet?

Het lerende brein: hoe kan hersenonderzoek nuttig zijn voor de onderwijspraktijk?

Dr. Nienke Atteveldt, associate professor (Vrije Universiteit Amsterdam)

DONDERDAG 27 JUNI 2019 | 13:30-14:30 | OU Pretoria 1.12 1.13

Leren vindt plaats in de hersenen. Hersenen en onderwijs zijn daarom logischerwijs met elkaar verbonden, en toch is het verre van logisch om bevindingen uit het (cognitief) hersenonderzoek toe te passen in het onderwijs. Waarom is dit zo moeilijk? Ten eerste komt er veel kennis uit het onderzoek verdraaid of verkeerd in de praktijk terecht. Ten tweede vindt leren in het lab onder heel andere omstandigheden plaats dan in de dagelijks lespraktijk. Om te laten zien hoe hersenonderzoek toch nuttig kan zijn voor het onderwijs, zal ik een aantal richtingen schetsen om het onderzoek beter te laten aansluiten op de dagelijkse onderwijspraktijk. Bijvoorbeeld door het integreren van labonderzoek en praktijkstudies, door met draagbare neuro-imaging apparaten het onderzoek naar de praktijk te verplaatsen, het systematischer betrekken van de onderwijspraktijk in alle stadia van het onderzoek, en het inzetten van kennis uit hersenonderzoek voor docentprofessionalsering.

Wij, niet ik. Leren en Werken in organisaties.

Prof. Piet van den Bossche, Learning in Organisations (Universiteit van Antwerpen); Associate Professor (Maastricht Universiteit)

DONDERDAG 27 JUNI 2019 | 13:30-14:30 | OU Tent

Presteren, leren en innoveren staan hoog op de agenda van zowel organisaties als individuen. Deze keynote wil tonen hoe dit drieluik vraagt dat individuen en organisaties hun aandacht richten op relaties tussen mensen. Waar mensen interageren en converseren zien we leerprocessen. Vanuit het perspectief van relaties tussen mensen kijken we naar leren en innovatie. Tevens beschouwen we hoe individuen en organisaties kunnen investeren in performante sociale structuren.Deze keynote brengt onderzoek samen dat toont hoe samenwerking, leren en kennisontwikkeling binnen teams en netwerken tot stand komt, hoe mensen zich ontwikkelen in deze sociale structuren en hoe organisaties deze kunnen ondersteunen en helpen vormgeven.

Vrijdag 28 juni | Parallelle keynotes

Klik op de datum voor meer informatie

Processen van professionele ontwikkeling van docenten en -teams ter bevordering van innovatief werkgedrag.

Prof. Dr. Regina Mulder (Universität Regensburg)

VRIJDAG 28 JUNI 2019 | 12:00 - 13:00 uur | OU Pretoria 1.12 1.13

Technologische, economische en demografische ontwikkelingen hebben consequenties voor de inhoud, vorm en organisatie van onderwijs en vereisen steeds nieuwe oplossingen in de vorm van innovaties. Daarom is innovatief werkgedrag noodzakelijk. En dit maakt zowel voortdurende professionalisering van docenten, waarbij professionaliteit veel verder rijkt dan het kunnen lesgeven, als ook de ontwikkeling van teams in onderwijsorganisaties noodzakelijk.

De vraag is nu wat de kenmerken zijn van processen van professionele ontwikkeling, het leren van werkteams (inclusief de rol van emoties) en innovatief werkgedrag, en hoe deze kunnen worden bevorderd. Resultaten van empirische studies, gebruikmakend van verschillende theorien, zullen worden gepresenteerd om inzicht te krijgen in deze processen, de factoren die deze processen beïnvloeden, de triggers (zoals feedback, fouten), de effecten hiervan op prestaties (performance) en de implicaties hiervan voor de praktijk en voor onderzoek. Daarbij worden verschillende in deze studies toegepaste onderzoeksdesigns en meetinstrumenten, in het bijzonder om veranderingen/processen te onderzoeken, voorgesteld.

Onderzoek naar het ontwikkelen van kritische competenties in het hoger onderwijs: “Employability and readiness-for-the-profession at stake”

Prof. Dr. Martin Valcke (Ghent University Gent)

VRIJDAG 28 JUNI 2019 | 12:00 - 13:00 uur | OU Bologna BG BOL

Kwaliteit van hoger onderwijs staat en valt met de mate waarin alumni ’employable’ zijn en een basaal niveau bereiken van van readiness-for-the-profession. Onderzoek toont aan dat de ontwikkeling van kritische competenties onder druk staan door de opzet van werkplekleren, de aard van de evaluatie in de eindfase van de opleiding en de aard van de tools om leerprocessen van studenten in deze fase te ondersteunen. De keynote gaat in op een integratie van inzichten rond werkplekleren, competenties, eLearning en self- en peer assessment.
Voorbeelden uit medisch onderwijs, midwifery, veterinary education, lerarenopleiding … worden gebruikt om recent beschikbare research evidence te beschrijven bij innovatieve instructie-aanpakken in deze opleidingen.

De ‘Ideale’ Leeromgeving: Wat moet je niet doen en wat wel (volgens de wetenschap)

Prof. Dr. Paul Kirschner, University Distinguished Professor; Professor of Educational Psychology (Open Universiteit Nederland)

VRIJDAG 28 JUNI 2019 | 12:00 - 13:00 uur | OU Tent

Het onderwijs staat bol van alles wat je wel en niet moet doen om het onderwijs / leren effectiever, efficiënter en meer bevredigend te maken voor de leerling/student en de docent. Maar leidt alles wat wij doen – dat is wat wij voor onderwijsinnovaties noemen – tot een verhoging van de efficiëntie, de effectiviteit en/of de bevrediging? Een retorische vraag, natuurlijk, met een duidelijke NEEN als antwoord. In deze keynote zal ik eerst een schets maken van een aantal aannamen, onderwijswetenschappelijk gezien, die het leren op z’n best niet helpen en op z’n slechtst het leren hinderen. Daarnaast zal ik ingaan op een aantal ‘vergeten’ of zelfs door de innovators onbekende theorieën die keer op keer, zowel in het laboratorium als in de onderwijspraktijk, hun nut hebben bewezen in de afgelopen 50-60 jaar en hoe die bijdragen aan beter leren.